Obsah

Späť

83/2015 - Zriadenie vecného bremena prístupu pre spoločnosť STRESTAV , s.r.o. na p.č. 44/2 v katastrálnom území Veľká Paka - 12BJ

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.11.2015
Bod č. 4: Zriadenie vecného bremena prístupu pre spoločnosť STRESTAV , s.r.o. na p.č. 44/2 v katastrálnom území Veľká Paka - 12BJ

Uznesenie 83/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

       poveruje starostu obce vypracovaním geometrického plánu na parcelu č. 44/2 v katastrálnom území Veľká Paka, kde bude odčlenená prístupová komunikácia vedúca k parcelám č. 44/10 a 44/12, na ktorých sa nachádza bytový dom 12BJ vo vlastníctve STRESTAV, s.r.o.

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 23. 11. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť