Obsah

Späť

84/2015 - Vypracovanie PD v stupni – na realizáciu „výstavby a rekonštrukcií chodníkov pre peších v obci Veľká Paka“

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 23.11.2015
Bod č. 5: Vypracovanie PD v stupni – na realizáciu „výstavby a rekonštrukcií chodníkov pre peších v obci Veľká Paka“

Uznesenie 84/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

       poveruje starostu obce vyhlásením VO na vypracovanie projektovej dokumentácie na výstavbu a rekonštrukciu chodníkov pre peších v obci Veľká Paka v súlade s výzvou PRV a následne o VO na realizáciu výstavby chodníkov.

Hlasovanie

Prítomní: 5 Neprítomní: 2 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Neprítomný: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 23. 11. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť