Obsah

Späť

86/2015 - Kontrola plnenia vlastných uznesení

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 3: Kontrola plnenia vlastných uznesení

Uznesenie 86/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

schvaľuje začatie obstarávania zmien a doplnkov územného plánu obce V. Paka od 1.1.2016.

Náklady spojené s obstarávaním zmien a doplnkov si budú žiadatelia financovať samostatne.

Obec pripraví podmienky a pravidlá financovania do nasledujúceho zastupiteľstva.

Možnosťou podávania žiadostí do 29.02.2016 .

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť