Obsah

Späť

87/2015 - Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2012

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 4: Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2012

Uznesenie 87/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

 schvaľuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2015 o miestnych daniach       

 a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, ktorým sa mení 

 a dopĺňa VZN č. 4/2012

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Zdržal sa: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť