Obsah

Späť

88/2015 - Cena za distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 2016

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 5: Cena za distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 2016 

Uznesenie 88/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

  A/ určuje cenu za  distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 2016 

  nasledovne : za distribúciu pitnej vody  0,3495  Eur/m3

                       za  dodávku pitnej  vody 0,4649 Eur/m3

  B/ navrhuje spracovanie analýzy o tom, kto je napojený na verejný vodovod a na verejnú 

   kanalizáciu

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Zdržal sa: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť