Obsah

Späť

89/2015 - Návrh rozpočtu obce na rok 2016

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 6: Návrh rozpočtu obce na rok 2016 

Uznesenie 89/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

A/ schvaľuje, že nebude zostavovať programový rozpočet obce Veľká Paka od roku 2016, podľa §4, ods. 5, zákona číslo 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy.

B/ schvaľuje rozpočet obce Veľká Paka na rok 2016.

 C/ berie na vedomie  viacročný rozpočet obce Veľká Paka na roky 2017-2018.

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť