Obsah

Späť

91/2015 - Prerokovanie platu starostu

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 8: Prerokovanie platu starostu

Uznesenie 91/2015

Znenie uznesenia

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

berie na vedomie plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016.

 

 

7.   Prerokovanie platu starostu

Uznesenie č. 91

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake

u r č u j e

plat starostu obce Veľká Paka v rozsahu plného úväzku mesačne vo výške 1.982,00 € v súlade so zákonom NR SR č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov s účinnosťou od 1.1.201

Výpočet mesačného platu starostu obce:

mesačný plat starostu sa vypočíta nasledovne:

858,00 €                                                            x                      1,65               +                    40 %

priemerná mesačná mzda zamestnanca

v nár. hospodárstve za predchádzajúci rok                          koeficient                               zvýšenie

 

858,00 € x 1,65 = 1.415,70 €

zvýšenie o 40 % =   566,28 €

________________________

                                1.981,98 €

Plat mesačne 1.982,00 €

Plat sa zaokrúhľuje na celé euro nahor.

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Zdržal sa: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť