Obsah

Späť

93/2015 Odmeny poslancov OZ

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. 10: Odmeny poslancov OZ

Uznesenie 93/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

 1. berie na vedomie návrh finančnej komisie odmien poslancov OZ v súlade so Zásadami odmeňovania poslancov OZ.
 2. schvaľuje vyplatenie odmien navrhnutých starostom obce poslancovi Ing. Ladislavovi Kalinovi vo výške 1200€.
 3. schvaľuje vyplatenie odmien navrhnutých starostom obce poslancovi Štefanovi Szellemu vo výške 300€.
 4. berie na vedomie vyhlásenie p. poslanca Szelleho o zrieknutí sa poslaneckých odmien v prospech TJ Družstevník Veľká Paka
 5. schvaľuje navýšenie príspevku pre TJ Družstevník Veľká Paka v rozpočte na rok 2016 o 900€.

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
 • Za: Ivan Seňan starší
 • Za: Alena Kosťová
 • Za: Alexander Hunka
 • Za: Ladislav Kalina
 • Za: Milan Žilinský
 • Za: Štefan Szelle
 • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť