Obsah

Späť

95/2015 Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Robert Lászlo a Silvia Lászlová

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. b: Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Robert Lászlo a Silvia Lászlová

Uznesenie 95/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

súhlasí s odpredajom pozemkov registra ,,C,,p.č. 39/11 o výmere 137 m2  a p.č. 39/10 o výmere 13m2 v katastrálnom území Čukárska Paka vo vlastníctve SPF pre p. Roberta Lászloa a p. Silvii Lászlovej

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Zdržal sa: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť