Obsah

Späť

96/2015 Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku- Viliam Thüringer a Martina Thüringerová

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. c: Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku- Viliam Thüringer a Martina Thüringerová

Uznesenie 96/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

súhlasí s odpredajom pozemku registra ,,C,,p.č. 39/12 o výmere 98 m2 v katastrálnom území Čukárska Paka vo vlastníctve SPF pre p.Viliama Thuringera  a p.Martiny Thuringerovej

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 5 Proti: 0 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Zdržal sa: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť