Obsah

Späť

97/2015 Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – Ladislav Valkó, nar. 3.7.1937

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 10.12.2015
Bod č. d: Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – Ladislav Valkó, nar. 3.7.1937

Uznesenie 97/2015

Znenie uznesenia

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

schvaľuje odpredaj obecných pozemkov p.č. 192/34 o výmere 32 m2 na LV č. 1072 a p.č. 192/35 o výmere 20 m2 na LV č. 1072 v katastrálnom území Veľká Paka. Na základe znaleckého posudku č. 412/2015 za cenu 14,64€/m2. 

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 6 Proti: 0 Zdržali sa: 0 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Za: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Za: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť