Obsah

Späť

06.10.2016 - Zasadanie obecného zastupiteľstva č.16/2016

16/2016 - Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 06.10.2016

16/2016 - Zápisnica zo zasanutia OZ zo dňa 06.10.2016

Prílohy :

Správa o činnosti ZŠ 2015/2016

Správa o činnosti knižnice

Správa o stavebných činnostiach v obci

Správa o činnosti MŠ 2015/2016

Rozpočtové opatrenie č.2

Plnenie rozpočtu k 31.07.2016

1.Voľba návrhovej komisie

Predkladateľ: starosta Uznesenie 143/2016

 

2..Kontrola plnenia vlastných uznesení

Predkladateľ: starosta Uznesenie 144/2016: Preloženie žiadosti p. Poláka

 

3..Správa o plnení rozpočtu od 01.01.2016 do 31.07.2016

Predkladateľ: starosta

 Uznesenie 145/2016

4..Rozpočtové opatrenie č. 2 za rok 2016

 Uznesenie 146/2016

 

5..Správa o činnosti miestnej knižnice

 Uznesenie 147/2016

6..Správa o činnosti komisií za I polrok 2016

 Uznesenie 148/2016

7..Správa o vyučovacích výsledkoch v ZŠ vo Veľkej Pake za šk. rok 2015/2016

 Uznesenie 149/2016

8..Správa o výsledkoch MŠ vo Veľkej Pake za šk.rok 2015/ 2016

 Uznesenie 150/2016

9..Správa o stavebných konaniach v obci od januára 2016 do septembra 2016

 Uznesenie 151/2016

10..Rôzne
a.Rozšírenie živnosti o prevádzku verejnej kanalizácie

 Uznesenie 152/2016

 

b.Návrh na odkúpenie obecných pozemkov pre CARNEVAL INTERNATIONAL, s.r.o.

 Uznesenie 153/2016

 

c.Projekty na rozšírenie a rekonštrukciu stokovej siete

 Uznesenie 154/2016

11.Diskusia

12.Návrh uznesenia
13.Záver

 

Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby
  • Ladislav Kalina
  • Ivan Seňan starší
  • Štefan Szelle
  • Milan Žilinský
Neprítomné osoby
  • Alexander Hunka
  • Alena Kosťová
  • Július Varga

Vyvesené: 7. 10. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť