Obsah

Späť

10.12.2015-Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 11/2015

Prílohy:
11/2015 - Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2015
11/2015 - Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 10.12.2015
Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce
Rozpočtové opatrenie č.1/2015
Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra I. polrok 2016

 

Otvorenie
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
 
Uznesenie 85/2015
 
 
3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 86/2015
 
 
4. Návrh zmeny Všeobecne záväzného nariadenia obce o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 4/2012
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 87/2015
 
 
5. Cena za distribúciu a dodávku pitnej vody verejným vodovodom na rok 2016
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 88/2015
 
 
6. Návrh rozpočtu obce na rok 2016
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 89/2015
 
 
7. Plán kontrolnej činnosti HK obce na I. polrok 2016
Predkladateľ: kontrolór obce
 
Uznesenie 90/2015
 
8. Prerokovanie platu starostu
Predkladateľ: predseda finančnej komisie
 
Uznesenie 91/2015
 
 
9. Zmena - prevod rozpočtu obce 2015 (verejné osvetlenie)
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 92/2015
 
 
10. Odmeny poslancov OZ
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 93/2015
 
 
11. Rôzne
 
 
a. Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Štefan Szelle a Vlasta Szelleová
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 94/2015
 
 
b. Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku – Robert Lászlo a Silvia Lászlová
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 95/2015
 
 
c. Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku- Viliam Thüringer a Martina Thüringerová
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 96/2015
 
 
d. Žiadosť o odkúpenie obecných pozemkov – Ladislav Valkó, nar. 3.7.1937
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 97/2015
 
 
e. Žiadosť o prehodnotenie vianočného príspevku –Grace
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 98/2015
 
 
f. Ponuka na vytvorenie nového webového sídla pre obec Veľká Paka
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 99/2015
 
 
g. Návrh zmluvy ŠFRB
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 100/2015
 
 
h. Návrh Zmluvy o uzavretí budúcej zmluvy ENVI-PAK ,a.s.
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 101/2015
 
 
i. Zmluva na poistenie obecného majetku
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 102/2015
 
j. Poľovné združenie FALCO Veľká Paka
Predkladateľ: poslanec Žilinský
 
Uznesenie 103/2015
 
 
k. Zmluva o zriadení vecného bremena so ŽSR
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 104/2015
 
 
l. Dodatok k zmluve o dielo na Rekonštrukciu verejného osvetlenia
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 105/2015
 
12. Diskusia
 
 
13. Návrh uznesenia
 
 
14. Záver
Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Ladislav Kalina
  • Alena Kosťová
  • Ivan Seňan starší
  • Štefan Szelle
  • Milan Žilinský
Neprítomné osoby:
  • Július Varga

 

Vyvesené: 10. 12. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť