Obsah

Späť

15.10.2015 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 9/2015

Prílohy:
9/2015 - Uznesenia zo zasanutia OZ zo dňa 15.10.2015
9/2015 - Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15.10.2015

 

Otvorenie
Predkladateľ: starosta
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 71/2015: Návrhová komisia
 
 
3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 72/2015
 
4. Zriadenie vecného bremena pre Západoslovenskú distribučnú ,a.s. na nehnuteľnosť
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 73/2015
 
5. Žiadosti o otvorenie územného plánu obce – WORD, s.r.o., Vladimír Pavlíček
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 74/2015
 
 
6. Rôzne
 
 
6a. Rušenie uznesení č. 66 a 67
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 75/2015
 
 
6b. Návrh zámennej a kúpnej zmluvy p. Rozálie Tomovičovej
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 76/2015
 
 
6c. Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol.
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 77/2015
 
 
6d. Žiadosť p. Zoltána Nagya
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 78/2015
 
 
6e. Cestná komunikácia Čukárska Paka smer skládka
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 79/2015
 
 
6f. Predaj obecného osobného vozidla Škoda Felicia Pick Up
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 80/2015
 
 
7. Diskusia
 
 
8. Návrh uznesenia
 
 
9. Záver

 

Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Ladislav Kalina
  • Alena Kosťová
  • Ivan Seňan starší
  • Štefan Szelle
  • Július Varga
  • Milan Žilinský

Vyvesené: 15. 10. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť