Obsah

Späť

15.12.2014 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva 1/2014

Prílohy:
1/2014-Uznesenie zo zasadnutia OZ dňa 15.12.2014
1/2014 - Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2014

 

Oboznámenie sa s výsledkami volieb do orgánov miestnej samosprávy s odovzdaním osvedčení zo zložením sľubu starostu a poslancov
Predkladateľ: Obecné zastupiteľstvo
 
Uznesenie 1/2015
 
2. Návrh na zriadenie komisií obecného zastupiteľstva, určenie náplne ich práce , voľba predsedov a členov komisií
 
Uznesenie 2/2015
 
3. Poverenie poslanca ktorý bude zvolávať a viesť zasadnutia obecného zastupiteľstva v prípadoch podľa § 12 ods. 2 prvá veta , ods.3 tretia veta , ods.5 tretia veta a ods.6 tretia veta zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení neskorších predpisov
 
Uznesenie 3/2015
 
4. Určenie sobášiaceho poslanca
 
Uznesenie 4/2015
 
5. Návrh na určenie mesačného platu starostu obce
 
Uznesenie 5/2015
 
6. Návrh kúpnej zmluvy R7
 
Uznesenie 6/2015
 
 
7. Prístupové cesty R7
 
Uznesenie 7/2015
 
 
8. Preplatenie nevyčerpanej dovolenky odchádzajúceho starostu
 
Uznesenie 8/2015
 
 
9. Správa o výsledku následnej finančnej kontroly č. 3/2014
 
Uznesenie 9/2015
 
10. Zníženie úväzku hlavnej kontrolórky obce Veľká Paka
 
Uznesenie 10/2015
 
 
11. Odvolanie hlavnej kontrolórky obce Veľká Paka
 
Uznesenie 11/2015
 
 
12. Vyhlásenie voľby hlavného kontrolóra obce Veľká Paka
 
Uznesenie 12/2015
 
13. Vykonanie mimoriadnej inventarizácie majetku obce
 
Uznesenie 13/2015
 
14. Žiadosť pána Jozefa Domonkoša o prijatie za člena do komisií
 
Uznesenie 14/2015
 
 
Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Ladislav Kalina
  • Alena Kosťová
  • Ivan Seňan starší
  • Štefan Szelle
  • Július Varga
  • Milan Žilinský

 

Vyvesené: 15. 12. 2014

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť