Obsah

Späť

15.12.2016 - Zasadanie obecného zastupiteľstva č.17/2016

17/2016 - Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2016

17/2016 - Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 15.12.2016

Prílohy : 

Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I.polrok 2017

1. Otvorenie
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
 
Uznesenie 155/2016
 
 
3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
 
Uznesenie 156/2016: Žiadosť p. Ing. Petra Poláka
 
 
4. Návrh rozpočtu obce Veľká Paka 2017-2019 - Stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu rozpočtu obce Veľká Paka
 
Uznesenie 157/2016
 
5. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stav. odpadmi na území obce Veľká Paka
 
Uznesenie 158/2016
 
6. Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na I. polrok 2017
 
Uznesenie 159/2016
 
7. Rôzne
 
a/. Odmeny poslancom obecného zastupiteľstva za rok 2016
 
Uznesenie 160/2016
 
b/. Vianočný príspevok pre invalidných dôchodcov
 
Uznesenie 161/2016
 
c/. Žiadosti ENVIRONMENTÁLNY FOND
 
Uznesenie 162/2016
 
 
d/. Prípravné práce na R7
 
Uznesenie 163/2016
 
8. Diskusia
 
 
a/. Informácie o výstavbe haly v areály skládky v Čukárskej Pake
 
Uznesenie 164/2016
 
9. Návrh uznesenia
 
 
10. Záver

 

Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Ladislav Kalina
  • Ivan Seňan starší
  • Štefan Szelle
  • Július Varga
  • Milan Žilinský

 

Neprítomné osoby:
  • Alena Kosťová

Vyvesené: 16. 12. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť