Obsah

Späť

21.09.2015 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 8/2015

Prílohy:
Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 21.09.2015
8/2015 - Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 21.09.2015
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k dodržaniu podmienok na prijatie návratných zdrojov financovania

 

Otvorenie
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
 
Uznesenie 65/2015
 
 
3. Návrh zámennej zmluvy p. Rozália Tomovičová
 
Uznesenie 66/2015
 
 
 
4. Návrh kúpnej zmluvy p. Rozália Tomovičová a spol.
 
Uznesenie 67/2015
 
 
 
5. Predfinancovanie dotácie NFP v zmysle zmluvy č.: 404/2015, zo dňa 21.08.2015, uzatvorenej medzi Obec Veľká Paka a Slovanet, a.s.
 
Uznesenie 68/2015
 
 
 
 
6. Žiadosť p. Júliusa Vargu o preloženie zvonice v Malej Pake
 
Uznesenie 69/2015
 
 
7. Verejné prerokovanie navrhovanej činnosti SPV DÁLOVCE s.r.o.
 
Uznesenie 70/2015
 
 
8. Rôzne
 
 
9. Diskusia
 
 
10. Návrh uznesenia
 
 
11. Záver
Predsedal: Ivan Seňan mladši
Neprítomné osoby:
  • Alena Kosťová
  • Július Varga

Vyvesené: 21. 9. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť