Obsah

Späť

23.02.2016 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č. 12/2016

Prílohy:
12/2016 - Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2016
12/2016 - Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 23.02.2016
Príloha č.1/2016 Rozpočtové opatrenie č. 1/2016

 

Otvorenie
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
 
Uznesenie 106/2016
 
 
3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
 
 
a. Uzatvorenie zmluvy o budúcej zmluve s ENVI-PAK, a.s.
 
Uznesenie 107/2016
 
 
b. Napojenosť obyvateľov na verejný vodovod a kanalizáciu
 
Uznesenie 108/2016
 
c. Uzavretie zmluvy o zriadení Vecných bremien so ŽSR
 
Uznesenie 109/2016
 
d. Odpredaj obecného pozemku Ladislav Valko
 
Uznesenie 110/2016
 
 
e. Zmeny v ÚPN obce - žiadosti súkromníkov
 
Uznesenie 111/2016
 
 
4. Zmena - prevod rozpočtu obce 2016
 
Uznesenie 112/2016
 
 
5. Plán OZ na rok 2016
 
Uznesenie 113/2016
 
6. ZSD a.s., Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecných bremien
 
Uznesenie 114/2016
 
 
7. Rôzne
 
 
a. Žiadosť p. Jozefa Šimona o poskytnutie zľavy za ubytovanie
 
Uznesenie 115/2016
 
 
b. Zmena cenníka na prenájom KD
 
Uznesenie 116/2016
 
 
c. Podanie žiadostí na PPA a MŽP SR
 
Uznesenie 117/2016
 
 
8. Diskusia
 
 
9. Návrh uznesenia
 
 
10. Záver

 

Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Ladislav Kalina
  • Alena Kosťová
  • Ivan Seňan starší
  • Štefan Szelle
  • Július Varga
Neprítomné osoby:
  • Milan Žilinský

Vyvesené: 23. 2. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť