Obsah

Späť

26.02.2015 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva 3/2015

Prílohy:
3/2015 - Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 26.02.2015
3/2015 - Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 26.02.2015
Plán práce OZ na rok 2015

 

Voľba návrhovej komisie
Predkladateľ: Ivan Seňan, starosta
 
Uznesenie 21/2015
 
 
2. Kontrola plnenia vlastných uznesení
Predkladateľ: Ivan Seňan, starosta
 
Uznesenie 22/2015
 
 
3. Plán práce OZ na rok 2015
Predkladateľ: Milan Žilinský
 
Uznesenie 23/2015
 
4. Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015
Predkladateľ: PaedDr. Daniela Bušinská
 
Uznesenie 24/2015
 
5. Stanovisko hlavnej kontrolórky k rozpočtu obce na rok 2015
Predkladateľ: PaedDr.Daniela Bušinská
 
Uznesenie 25/2015
 
6. Rozpočet obce Veľká Paka na rok 2015 - obec nebude zostavovať programový rozpočet
Predkladateľ: Ivan Seňan , starosta
 
Uznesenie 26/2015
 
 
7. Investičný plán obce na roky 2015 -2017
Predkladateľ: Ivan Seňan, starosta
 
Uznesenie 27/2015
 
 
8. Kúpna zmluva 12 BJ STRESTAV, s.r.o.
Predkladateľ: Ivan Seňan , starosta
 
Uznesenie 28/2015
 
9. Dodatok č. 1 k kúpnej zmluve 12 BJ STRESTAV, s.r.o.
Predkladateľ: Ivan Seňan, starosta
 
Uznesenie 29/2015
 
 
10. Uznesenia k ŠFRB a MDVaRR SR pre 12BJ
Predkladateľ: Ivan Seňan, starosta
 
Uznesenie 30/2015
 
 
Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Ladislav Kalina
  • Alena Kosťová
  • Ivan Seňan starší
  • Štefan Szelle
  • Milan Žilinský
Neprítomné osoby:
  • Július Varga

 

Vyvesené: 26. 2. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť