Obsah

Späť

27.07.2015 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva 6/2015

Prílohy:
6/2015 - Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 27.07.2015
6/2015 - Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 27.07.2015
Zásady nakladania s finančnými pristriedkami obce Veľká Paka

 

Otvorenie
Predkladateľ: Ivan Seňan , starosta
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
Predkladateľ: Ivan Seňan, starosta
 
Uznesenie 50/2015: Voľba návrhovej komisie
 
 
3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
Predkladateľ: Ivan Seňan, starosta
 
Uznesenie 51/2015
 
a. Žiadosť p. Petra Špirocha o spevnenie prístupovej cesty
 
 
b. Žiadosť p. Michala Urbana o natiahnutie asfaltu na prístupovú cetu
 
 
c. Žiadosť p. Jozefa Jurányioho o finančný príspevok na oplotenie v uličke
 
 
d. Žiadosť p. Rozália Tomovičovej o majetkoprávne vysporiadanie pozemku
 
 
4. Voľba hlavného kontrolóra obce Veľká Paka
Predkladateľ: Ivan Seňan , starosta
 
Uznesenie 52/2015
 
 
5. Zmena zásad nakladania s finančnými prostriedkami obce Veľká Paka
Predkladateľ: Ivan Seňan , starosta
 
Uznesenie 53/2015
 
 
6. Smernica č. 1/2015 na vykonanie inventarizácie majetku a záväzkov a rozdielov majetku a záväzkov
 
Uznesenie 54/2015
 
 
7. Smernica č.2/2015 -evidovanie , odpisovanie a účtovanie dlhodobého majetku
 
Uznesenie 55/2015
 
 
8. Rôzne
 
 
a. Program odpadového hospodárstva ZOHŽO v OH so sídlom v Šamoríne
 
Uznesenie 56/2015
 
b. Žiadosť spoločnosti DESTROY s.r.o. o stanovisko obce k usporiadaniu vlastníctva pozemkov
 
Uznesenie 57/2015
 
 
c. Vybudovanie spevnených plôch pri železničných staniciach vo Veľkej Pake a Malej Pake
 
Uznesenie 58/2015
 
 
d. Oprava strechy na kultúrnom dome
 
Uznesenie 59/2015
 
 
e. Zmena projektu kúrenia ZŠ a MŠ
 
Uznesenie 60/2015
 
 
f. Rozšírenie živnosti obce
 
Uznesenie 61/2015
 
 
g. Žiadosť MUDr. Alexandru Vargu
 
Uznesenie 62/2015
 
h. Ponuka p. Marty Plajerovej
 
Uznesenie 63/2015
 
 
i. Návrh na opravu komunikácie vo Veľkej a v Čukárskej Pake
 
Uznesenie 64/2015
 
9. Záver
Predsedal: Ivan Seňan mladši
Neprítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Ladislav Kalina

 

 

 

Vyvesené: 27. 7. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť