Obsah

Späť

28.04.2016 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva č.14/2016

Prílohy:
14/2016 - Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 28.04.2016
14/2016 - Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28.04.2016

 

Otvorenie
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
 
Uznesenie 120/2016
 
 
3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
 
 
A. Zmeny územného plánu obce Veľká Paka
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 121/2016
 
 
B. Nákup osobného vozidla
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 122/2016
 
 
C. Kolaudácia kanalizácie
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 123/2016
 
 
4. Správa hlavného kontrolóra obce k vykonanej kontrole za rok 2015
Predkladateľ: Bc. Vojtech Ravasz
 
Uznesenie 124/2016
 
5. Správa o stavebných konaniach v obci za II. polrok 2015
Predkladateľ: Bc. Beáta Nagyová
 
Uznesenie 125/2016
 
6. Rôzne
 
 
A. Žiadosť o stanovisko obce k odpredaju pozemku Ján Halgaš s manž.
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 126/2016
 
 
B. Pozvánka družobných obcí Péter a Vaskút
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 127/2016
 
C. Faktúra CNS EuroGrants, s.r.o.
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 128/2016
 
 
D. Nájomné zmluvy 8 BJ
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 129/2016
 
 
7. Diskusia
 
 
8. Návrh uznesenia
 
 
9. Záver

 

 

Vyvesené: 28. 4. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť