Obsah

Späť

28.05.2015 - Zasadnutie obecného zastupiteľstva 4/2015

Prílohy:
4/2015 - Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 28.05.2015
4/2015 - Zápisnica zo zadadnutia OZ zo dňa 28.05.2015
Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu obce Veľká Paka
Správa hlavnej kontrolórky k vykonanej kontrole č. 1/2015
Upozornenie hlavnej Kontrolórky na hrubé zanedbávanie povinností vyplývajúcich z jej funkcie
Návrh komisie školstva , mládeže , kultúry , športu, sociálno-zdravotnej a bytovej politiky na pridelenie nájomných bytov v 12 BJ

 

Otvorenie
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
 
Uznesenie 31/2015: Návrhová komisia
 
 
3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 32/2015: Plnenie vlastných uznesení
 
4. Stanovisko hlavnej kontrolórky obce k návrhu záverečného účtu obce Veľká Paka za rok 2014
Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 
Uznesenie 33/2015: Stanovisko hlavnej kontrolórky k záverečnému účtu
 
5. Správa o plnení rozpočtu na rok 2014
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 34/2015: Správa o plnení rozpočtu
 
6. Záverečný účet obce za rok 2014
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 35/2015: Záverečný účet obce za rok 2014 
 
 
7. Správa hlavnej kontrolórky obce k vykonanej kontrole
Predkladateľ: hlavná kontrolórka
 
Uznesenie 36/2015: Správa hlavnej kontrolórky k vykonanej kontrole č.1/2015
 
8. Upozornenie hlavnej kontrolórky na hrubé zanedbávanie povinností
Predkladateľ: Milan Žilinský
 
Uznesenie 37/2015: Upozornenie hlavnej kontrolórky
 
 
9. Odvolanie hlavnej kontrolórky
Predkladateľ: Milan Žilinský
 
Uznesenie 38/2015: Odvolanie hlavnej kontrolórky
 
 
10. Návrh komisie školstva, mládeže, kultúry, športu, sociálno - zdravotnej a bytovej politiky
Predkladateľ: predseda komisie
 
Uznesenie 39/2015: Pridelenie nájomných bytov
 
 
11. Rôzne
Predkladateľ: starosta
 
 
12. a/Žiadosť pána Michala Urbana o natiahnutie asfaltu /betónu/ na prístupovú cestu
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 40/2015: Žiadosť p.Michala Urbana - preložená
 
13. b/Žiadosť pána Petra Špirocha o spevnenie prístupovej cesty
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 41/2015: ŽIadosť p. Petra Špirocha - preložená
 
 
14. c/Žiadosť pána Jozefa Jurányiho o finančný príspevok na oplotenie v uličke
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 42/2015: Žiadosť p. J. Jurányiho - preložená
 
 
15. d/Žiadosť o podporu MČ Bratislava – Vrakuňa o vstúpení do štrajkovej pohotovosti
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 43/2015: Žiadosť o podporu MČ Bratislava - Vrakuňa
 
 
16. e/Žiadosť pani Rozálie Tomovičovej o súhlas s dočasným oplotením
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 44/2015: Žiadosť pani Rozálie Tomovičovej o súhlas s dočasným oplote - preložená
 
 
17. f/Žiadosť pani Rozálie Tomovičovej o majetkovoprávne usporiadanie pozemku
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 45/2015: Žiadosť pani Rozálie Tomovičovej o majetkovoprávne usporiadanie pozemku -preložená
 
18. g/Zmena cenníka za prenájom kultúrneho domu Veľká Paka od 01.06.2015
Predkladateľ: starosta
 
Uznesenie 46/2015: Zmena cenníka za prenájom kultúrneho domu Veľká Paka od 01.06.2015
 
19. Diskusia
 
 
20. Návrh uznesenia
 
 
21. Záver

Predkladateľ: starosta

 

Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Ladislav Kalina
  • Alena Kosťová
  • Ivan Seňan starší
  • Július Varga
  • Milan Žilinský
Neprítomné osoby:
  • Štefan Szelle

 

Vyvesené: 28. 5. 2015

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť