Obsah

Späť

30.06.2016 - Zasadanie obecného zastupiteľstva č.15/2016

Prílohy:
15/2016 - Uznesenia zo zasadnutia OZ zo dňa 30.06.2016
15/2016 - Zápisnica zo zasadnutia OZ zo dňa 30.06.2016

 

1. Otvorenie
 
 
2. Voľba návrhovej komisie
 
Uznesenie 131/2016
 
 
3. Kontrola plnenia vlastných uznesení
 
 
a. Vstup do Združenia obcí Stredného Žitného ostrova pre separovaný zber a nakladanie s odpadmi so sídlom: 930 03 Kostolné Kračany
 
Uznesenie 130/2016
 
 
b. Zmeny a doplnky územného plánu obce
 
Uznesenie 132/2016
 
 
c. Žiadosť o odkúpenie pozemku p. Ján Halgaš a p. Katarína Halgašová
 
Uznesenie 133/2016
 
 
d. Nákup motorového vozidla
 
Uznesenie 134/2016
 
 
4. Záverečný účet obce 2015 / správa HK k záverečnému účtu obce
 
Uznesenie 135/2016
 
 
5. Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka
 
Uznesenie 136/2016
 
 
6. Rôzne
 
 
a. Premiestnenie pamätného kríža v Malej Pake pred pozemkom žiadateľky Kataríny Andrássyovej
 
Uznesenie 137/2016
 
 
b. Žiadosť Jozefa Trsťana a spol. o zmenu územného plánu
 
Uznesenie 138/2016
 
 
c. Žiadosť Ing. Petra Poláka o stanovisko
 
Uznesenie 139/2016
 
 
d. Žiadosť DHZ o pridelenie mimoriadnej finančnej pomoci
 
Uznesenie 140/2016
 
 
e. Finančná dotácia pre ZŠ v Miloslavove (Veselý, Chmelová, Minárik)
 
Uznesenie 141/2016
 
 
f. Oprava ciest v obci
 
Uznesenie 142/2016
 
 
g. Verejné obstarávanie kúrenie , zdravotechnika v ZŠ
 
 
7. Diskusia
 
 
8. Návrh uznesenia
 
 
9. Záver

 

Predsedal: Ivan Seňan mladši
Prítomné osoby:
  • Alexander Hunka
  • Ladislav Kalina
  • Alena Kosťová
  • Ivan Seňan starší
  • Štefan Szelle
  • Milan Žilinský
 

Vyvesené: 30. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Správce Webu

Späť