Obsah

Späť

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby - zmena.

Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky (ďalej iba OU Trnava - OVBP), ako orgán štátnej správy príslušný podľa ust. § 117b zákona č. 540/2008 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 669/2007 Z. z. o jednorazových mimoriadnych opatreniach v prípade niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá, posúdil návrh podľa ust. § 35 a § 37 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákona) a ust. § 3 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, zosúladil stanoviská dotknutých orgánov, posúdil vyjadrenia účastníkov konania a podľa ust. § 41 ods. 1 stavebného zákona a  ust. § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona mení

 

                                          rozhodnutie o umiestnení stavby

                     č. ObU-TT-OVBP2-2013/00402/Ve-1 zo dňa 05. 11. 2013 takto:

                                                      

„Rýchlostná cesta R7 Dunajská Lužná – Holice – rekultivácie, oplotenia, inžinierske siete“, v kat. ú. Jánošíková, Šamorín, Kvetoslavov, Bučuháza, Čukárska Paka, Trnávka, Macov, Blatná na Ostrove, Čéfa, Kostolná Gala, Potheó osada, tým, že dopĺňa umiestnenie objektu: 521.1 - Preložka závlahového potrubia v km 11,403 R7, kat. ú. Macov.

 

Proti tomuto rozhodnutiu je možné podať odvolanie podľa ust. § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia, na Okresný úrad Trnava – OVBP.

      Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

 

Územné rozhodnutie.

Vyvesené: 9. 5. 2018

Dátum zvesenia: 25. 5. 2018

Zodpovedá: starosta

Späť