Obsah

POVINNOSŤ PODANIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA

Typ: ostatné
POVINNOSŤ PODANIA DAŇOVÉHO PRIZNANIA 1Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je každá fyzická a právnická osoba povinná podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností do 31.1. daného roku.

Podľa zákona č. 582/2004 Z.z. v znení neskorších predpisov je každá fyzická a právnická osoba povinná podať priznanie alebo čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností, (daň z pozemkov, daň zo stavieb, daň z bytov) k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla alebo zanikla daňová povinnosť alebo ak nastali zmeny skutočností rozhodujúcich na vyrubenie dane (nehnuteľnosti – kúpa, predaj, dedenie, darovanie, stavebné povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dražba; nové predajné automaty a nevýherné prístroje alebo ich odstránenie).

-Podľa vyššie citovaného zákona je povinná každá fyzická a právnická osoba podať aj priznanie k dani za psa – pribudnutie resp. úhyn psa.

Zaevidovaný musí byť každý pes, ktorý je držaný na území obce viac ako 90 dní. Každú zmenu skutočností a údajov, ktoré sa zapisujú do evidencie, je vlastník alebo držiteľ psa povinný písomne nahlásiť do 30 dní od zmeny skutočností.

-Potrebné tlačivá si môžete zabezpečiť na obecnom úrade.

Priznanie k dani na rok 2022 sa podáva do 31.01.2022.

-----------------------------------------------------------------

A helyi adókról és illetékekről szóló 582/2004 sz. törvényrendelet és módosulatai értelmében minden adózó – fizikai és jogi személy egyaránt – köteles január 31-ig adóbevallást, részleges adóbevallást tenni abban az esetben, ha a fennálló adózási időszakban az addigi állapothoz képest ingatlanainál (földadó, épületadó, lakásadó), az ebadónál, az árusítást biztosító automatáknál és a nyereményt nem biztosító játékautomatáknál változás történt (ingatlan vétel–eladás, örökség, ajándékozás, építkezési engedély, kolaudációs végzés, árverés; új automaták elhelyezése ill. eltávolítása).

-A fentebb idézett törvény értelmében minden kutyatulajdonos fizikai és jogi személy köteles adóbevallást benyújtani.

Minden kutyát, amely a község területén tartózkodik 90 napot meghaladó időn túl, be kell jelenteni. Az esetleges változást – szaporulat, elhullás – a kutya tulajdonosa köteles 30 napon belül írásban bejelenteni.

-A szükséges nyomtatványok beszerezhetőek a községhivatalban.

A 2022-es évre beadandó adóbevallás határideje 2022. január 31


Vytvorené: 11. 1. 2022
Posledná aktualizácia: 11. 1. 2022 10:15
Autor: OcÚ Veľká Paka