Obsah

Projekty
 

 • Obec Veľká Paka je členom MAS Agroprameň. Viac informácií o MAS nájdete na http://www.agropramen.sk/
 • Projekty spolufinancované s EÚ - rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dňa 24.11.2015 bolo zo strany SIEA odsúhlasené verejné obstarávanie, dňa 25.11.2015 sa po odsúhlasení OZ podpísala zmluva na dodávku a montáž verejného osvetlenia.
 • Publicitu nájdete tu ( .doc 138 kB)
 • Záznam z administratívnej kontroly ( .pdf 82 kB)
 • Projekt je úspešne dokončený.
 • Projek - dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému, projekt bol schválený PPA. Dňa 26.11.2015 bola PPA schválená refundácia finančných prostriedkov. Vyhlásenie nájdete tu ( .jpes 389 kB)
 • Projekt prefinancovanie 12BJ. Dňa 27.11.2015 ŠFRB priznal obci Veľká Paka poskytnutie podpory na kúpu nájomných bytov vo výške 439.380€ čo je 70% z ceny, zvyšných 30% poskytne MDVRR SR formou dotácie. Oznámenie nájdete tu. ( .jpeg 269 kB)
 • Ku dňu 29.04.2016 je projekt úspešne ukončený a budova 12BJ prešla do vlastníctva obce.
 • Projekt výstavba peších komunikácií v obci Veľká Paka. Dňa 10.02.2016 bola podaná Žiadosť o NFP z PRV 2014-2020, podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane do energie obnoviteľných zdrojov a úspor energie, aktivita 1 - výstavba chodníkov. Prehladnú situáciu nájdete tu ( .pdf 8 603 kB). PD k nahliadnutiu nájdete na OÚ vo Veľkej Pake - Žiadosť bola zamietnutá, ďalšia výzva nebola vyhlásená.
 • Projekt "EUROPE FOR CITIZENS"    Obec Veľká Paka sa zapojila do projektu "EUROPE FOR CITIZENS" (Európa pre občanov), v spolupráci so zahraničnými partnerskými obcami na usporiadanie viac dňového Dňa obce v roku 2016. Momentálne prebieha podanie do 2. kola súťaže. K úspešnosti projektu nám chýbal 1 bod! Momentálne prebieha podanie na rok 2017 - žiadosť zamietnutá
 • Projekt prístavba k šatniam na futbalovom ihrisku .Dňa 25.2.2016 bola na PPA zaslaná žiadosť o NFP na prístavbu k šatniam na futbalovom ihrisku - výzva bola zrušená!!!
 • Projekt úprava verejného priestranstva pred OÚ. Žiadosť zaslaná na PPA - Žiadosť bola zamietnutá.
 • Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Žiadosť bola zamietnutá.
 •  
 • 2017
 • Environmentálny fond - Sanácia čiernej skládky v Malej Pake bola úspešne ukončená/prefinancovaná.
 • Environmentálny fond - 31.10.2017 boli podané žiadosti na rekonštrukciu prečerpávacej stanice v Čukárskej Pake a dobudovanie kanalizácie v Malej Pake - projekt bol úspešne ukončený a preplatený (obec prispela zo svojho rozpočtu 30.000€).
 • PPA PRV 7.4 - 30.11.2017 boli podané žiadosti na Rekonštrukciu a dostavanie šatní a Sanáciu čiernej skládky v Čukárskej Pake - zamietnuté.
 •  
 • 2018
 • SFZ - dňa 31.1.2018 bola podaná žiadosť na výstavbu tribún na futbalovom ihrisku - zamietnuté.
 • Úrad vlády - obec požiadala o dotáciu na výstavbu detského ihriska - zamietnuté.
 • Environmentálny fond - obec požiadala o dotáciu na elektromobil - zamietnuté.
 • Environmentálny fond - obec požiadala o dotáciu na mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu (ATRAZÍN) - projekt bol úspešne ukončený a preplatený.
 • Environmentálny fond - obec požiadala o dotáciu na zateplenie KD - zamietnuté - dodatočne schválené - projekt ukončený.
 • MK SR - obec požiadala o dotáciu na XIV. Deň obce - zamietnuté.
 • TTSK - obec požiadala o dotáciu na XIV: Deň obce - zamietnuté.
 • WiFi4EU - obec požiadala o dotáciu vo výške 15.000€ na vybudovanie Wifi bodov - schválené, pripravuje sa projekt - obec vrátila grant.
 • MV SR - obec požiadala o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice - zamietnuté.
 •  
 • 2019
 • TTSK - obec požiadala o dotáciu na XV. Deň obce - zamietnuté.
 • Úrad vlády SR - obec požiadala o dotáciu na výmenu oplotenia okolo futb. ihriska - zamietnuté.
 • MF SR - obec podala žiadosť o dotáciu na obnovu domov smútku - dotácia schválená.
 • MV SR - obec podala žiadosť na poskytnutie dotácie na sveteľné spomaľovače (Veľká Paka, Čukárska Paka) - zamietnuté.
 • Interreg SK-HU - obec podá žiadosť o dotáciu s partnerskou obcou Péteri - žiadosť opätovne podaná - 9/2020 zamietnutá.
 • Environmentálny fond - obec podala žiadosti o dotácie v nasledovných oblastiach:

        - Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (Administratívna budova - pošta) - žiadosť schválená

        - Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov - čaká sa na vyhodnotenie žiadosti

        - Ochrana ovzdušia (parky) - žiadosť schválená

        2020

 • TTSK - žiadosť o dotáciu na organizovanie Dňa obce - TTSK zrušilo z dôvodu koronavírusu všetky žiadosti
 • MFSR - žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu verejného rozhlasu - dotácie boli zrušené z dôvodu COVID-19
 • TTSK - obec požiadala TTSK o dotáciu na boj proti pandémii COVID-19 - dotácia schválená - 500€
 • Úrad podpredsedu vlády SR - obec podala žiadosť na obnovu nábytku v ubytovacom zariadení - žiadosť nebola podporená
 • MŠVVaŠ - Bola podaná žiadosť na zlepšenie vybavenia školskej jedálne - žiadosť nebola podporená
 • Environmentálny fond - bola podaná žiadosť o rozšírenie kanalizačnej siete vo Veľkej Pake - čaká sa na vyhodnotenie

        2021

 • MŠVVaŠ - opätovne bola podaná žiadosť na zlepšenie vybavenia ŠJ - žiadosť opäť nebola podporená, obec prefinancuje vybavenie
 • Environmentálny fond -  žiadosť na zateplenie OcÚ - čaká sa na vyhodnotenie
 • MPSVaR - žiadosť na rekonštrukciu detských ihrísk - čaká sa na vyhodnotenie
 • TTSK - žiadosť na organizovanie Dňa obce - čaká sa na vyhodnotenie 

 

O úspešnosti podaných projektov Vás budeme priebežne informovať.