Obsah

Samospráva

 

1)      Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku, všetky záležitosti, ktoré ako jej samosprávnu pôsobnosť upravuje osobitný zákon, ak takéto úkony podľa zákona nevykonáva štát alebo iná právnická osoba alebo fyzická osoba.

2)      Samosprávu obce vykonávajú obyvatelia obce prostredníctvom:

a)      orgánov obce

b)      hlasovaním obyvateľov obce

c)      zhromaždením obyvateľov obce

3)      Obec spolupracuje v záujme rozvoja obce s politickými stranami a politickými hnutiami, s občianskymi združeniami a inými právnickými osobami, ako aj s fyzickými osobami pôsobiacimi v obci.

4)      Obec môže vo veciach územnej samosprávy vydávať nariadenia („nariadenia“). Nariadenie nesmie byť v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky, ústavnými zákonmi, zákonmi a medzinárodnými zmluvami, s ktorými vyslovila súhlas Národná rada Slovenskej republiky a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom. Postup pri príprave materiálov a podkladov, pri prijímaní týchto nariadení stanovuje zákon, tento štatút a rokovací poriadok obecného zastupiteľstva vo Veľkej Pake.

5)      Obec je povinná vykonávať svoje samosprávne funkcie vymedzené v zákone č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov, v ďalších osobitných zákonoch a všeobecne záväzných právnych predpisoch.

 

zdroj : Štatút obce Veľká Paka