Obsah

Komisia školstva , mládeže , kultúry, športu, sociálno – zdravotnej a bytovej politiky

Organizačné zaradenie

Zastupiteľstvo