Obsah

Komisia výstavby, územného plánovania, pôdneho a vodného hospodárstva, dopravy a verejno-prospešných služieb

Organizačné zaradenie

Zastupiteľstvo