Obsah

Poskytovanie informácií - Zákon č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií)

Žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iný typ podania možete podať v podateľni obecného úradu Veľká Paka počas úradných hodín ústne, písomne, emailom na: starosta@velkapaka.sk alebo faxom na: 031/5586701.

Sadzobník poplatkov za sprístupňovanie informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám, na základe vyhlášky č. 481/2000 Z.z. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií:

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie
    a) papier:  – 0,05 € za vyhotovenie jednej strany informácie formátu A4
                       – 0,10 € za vyhotovenie obojstranného listu formátu A4
    b) médiá:  – 2,00 € za jeden kus CD ROM
    c) obálky:  – 0,06 € za obálku formátu A6
                       – 0,06 € za obálku formátu A5
                       – 0,10 € za obálku formátu A4
    d) náklady spojené s odoslaním informácie podľa aktuálneho cenníka poštových služieb.

2. Informácie zasielané e-mailom sú poskytované bezplatne.

3. Žiadateľovi, ktorý predloží notárom overenú kópiu preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím s vyznačením, že ide o zrakovo, alebo sluchovo postihnutú osobu, sa informácie poskytujú bezplatne.

Spôsob úhrady:

1. V hotovosti do pokladne obecného úradu Veľká Paka.
2. Poštovou poukážkou.
3. Bezhotovostne – prevodom z účtu platiteľa na účet obecného úradu Veľká Paka IBAN: SK89 0200 0000 0009 2222 0122,vedený v pobočke VÚB, a.s.