Obsah

Územné plánovanie a výstavba

Čo je územný plán?

fotoÚzemným plánovaním sa sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno – historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Územné plánovanie utvára predpoklady pre trvalý súlad všetkých činností v území s osobitným zreteľom na starostlivosť o životné prostredie, dosiahnutie ekologickej rovnováhy a zabezpečenia trvalo udržateľného rozvoja, pre šetrné využívanie prírodných zdrojov a pre zachovanie prírodných, civilizačných a kultúrnych hodnôt.

 

 

Cieľ

Cieľom územného plánovania je prostredníctvom sústavného a komplexného riešenia priestorového usporiadanie územia a funkčného využitia územia vytvárať predpoklady trvalo udržateľného rozvoja. Územným plánovaním sa vo verejnom záujme určuje hospodárne využitie zastavaného územia a chráni nezastavané územie. Orgány územného plánovania premietajú konkrétne zámery do územia a koordinujú verejné záujmy.

Územný plán obce Veľká Paka

(Kompletný Územný plán obce je k nahliadnutiu na Obecnom úrade.)

 

 

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE 2003

ÚPN VEĽKÁ PAKA- SCHÉMA ZÁV.ČASTÍ-MP,ČP (.pdf 239 kB)

ÚPN VEĽKÁ PAKA-01-ŠV ( .pdf 3 214 kB)

ÚPN VEĽKÁ PAKA-02-KPU ( .pdf 1 545 kB)

ÚPN VEĽKÁ PAKA-03-DOPRAVA ( .pdf 1 751 kB)

ÚPN VEĽKÁ PAKA-04-VODA ( .pdf 1 514 kB)

ÚPN VEĽKÁ PAKA-05-ENERGIA ( .pdf 1 786 kB)

ÚPN VEĽKÁ PAKA-06-KRAJINA ( .pdf 3 532 kB)

ÚPN VEĽKÁ PAKA-07-PPF ( .pdf 3 129 kB)

ÚPN VEĽKÁ PAKA-SCHÉMA ZÁV.ČASTÍ-VP ( .pdf 282 kB)

 

ZMENY A DOPLNKY Č. 01/2009

Zmena VP 01-09-GČ-2-1 ( .pdf 567 kB)

Zmena VP 01-09-GČ-2-2 ( .pdf 433 kB)

Zmena ČP 01-09-GČ-2-3 ( .pdf 299 kB)

Zmena MP 01-09-GČ-2-4 ( .pd 335 kB)

Textová časť

ÚPN VEĽKÁ PAKA-PREHĽAD LOKALÍT BÝVANIE-MP,ČP ( .pdf 154 kB)

ÚPN VEĽKÁ PAKA-PREHĽAD LOKALÍT BÝVANIE-VP ( .pdf 201 kB)

ZMENA 01-09-TČ-čistopis ( .pdf 266 kB)

ZMENA 01-09-TČ-čistopis-tab PP ( .pdf 28 kB)

ZMENA 01-09-ZČ-čistopis ( .pdf 203 kB)


Schéma záväzných častí a verejnoprospešných stavieb v zastavanom území ( .pdf 239 kB)

Širšie vzťahy ( .pdf 3 214 kB)

Komplexné priestorové usporiadanie a funkčné využitie územia ( .pdf 1 545 kB )

Verejné dopravné vybavenie ( .pdf 1 751 kB)

Vodovodná rozvodná sieť ( .pdf 1 514 kB)

Verejné technické vybavenie Energetika a spoje ( .pdf 1 786 kB)

Ochrana prírody a tvorba krajiny ( .pdf 3 532 kB)

Perspektívne využitie PPF a LPF ( .pdf 3 129 kB)

 

ZMENY A DOPLNKY Č. 2/2016

Textová časť:

Schéma bývania.

Schéma záväzných častí.

UPN čistopis.

UPN čistopis Tab.

Grafika:

Širšie vzťahy.

Funkčné využívanie územia.

Doprava.

Voda.

Energia.

Ochrana prírody.

Perspektívne požitie.

 

ZMENY A DOPLNKY Č: 03/2019

VZN č. 4/2020

TEXTOVÁ ČASŤ

čistopis (626.91 kB)

schéma záväzných častí (1.1 MB)

GRAFICKÁ ČASŤ

širšie vzťahy (969.67 kB)

doprava (1.21 MB)