Obsah

VZN

VZN

Dodatok č. 1 k VZN č. 1/2005 o podmienkach určovania a vyberania dane Stiahnuté: 292x | 31.01.2017

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2008 o podmienkach držania psov Stiahnuté: 248x | 31.01.2017

Komunitný plán obce Veľká Paka Stiahnuté: 72x | 22.01.2019

Odpis zápisnice NRSR Stiahnuté: 252x | 06.09.2016

Organizačná štruktúra Obce a Ocú Veľká Paka Stiahnuté: 289x | 31.01.2017

Organizačný poriadok Obecného úradu Veľká Paka Stiahnuté: 276x | 31.01.2017

PHSR 2017-2021 Stiahnuté: 234x | 18.12.2017

Poriadok odmeňovania pracovníkov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 318x | 31.01.2017

Pracovný poriadok pre zamestnancov Obce Veľká Paka Stiahnuté: 437x | 31.01.2017

Príloha č.1 k VZN č. 2/2012 zmeny a doplnky ÚPN Stiahnuté: 260x | 31.01.2017

Štatút obce 2011 Stiahnuté: 223x | 31.01.2017

VZN č. 1/2008 o určení prevádzkového času a o podmienkach predaja a poskytovaní služieb Stiahnuté: 244x | 31.01.2017

VZN č. 1/2009 Opatrovateľská služba Stiahnuté: 229x | 31.01.2017

VZN č. 1/2010 o núdzovom zásobovaní pitnou vodou v období krízovej situácie Stiahnuté: 322x | 31.01.2017

VZN č. 1/2012 Podmienky a kritériá prideľovania a správy nájomných bytov Stiahnuté: 363x | 31.01.2017

VZN č. 1/2015 miestne poplatky od roku 2016 Stiahnuté: 269x | 15.03.2017

VZN č. 1/2016 o nakladaní s odpadmi Stiahnuté: 274x | 31.01.2017

VZN č. 1/2019 o výške príspevku zákonného zástupcu dieťaťa a žiaka na úhradu nákladov v školskej jedálni Stiahnuté: 16x | 28.06.2019

VZN č. 2/2011 prevádzkový poriadok cintorína Stiahnuté: 315x | 31.01.2017

VZN č. 2/2012 Zmeny a doplnky ÚPN 2009 Stiahnuté: 257x | 31.01.2017

Stránka