Obsah

Späť

136/2016 - Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka

 

Obecné zastupiteľstvo – Zasadnutie 30.06.2016
Bod č. 5: Návrh VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka

Uznesenie 136/2016

Znenie uznesenia

Uznesenie č. 135

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

neschvaľuje VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Veľká Paka.

 

Počet prítomných poslancov: 6

 

 Hlasovanie : 

 za: 4

 proti : 1 (Szelle)

 zdržal sa : 1 (Hunka)

Hlasovanie

Prítomní: 6 Neprítomní: 1 Za: 4 Proti: 1 Zdržali sa: 1 Nehlasovali: 0
  • Za: Ivan Seňan starší
  • Za: Alena Kosťová
  • Zdržal sa: Alexander Hunka
  • Za: Ladislav Kalina
  • Za: Milan Žilinský
  • Proti: Štefan Szelle
  • Neprítomný: Július Varga

Vyvesené: 30. 6. 2016

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Lucie Ducháčková

Späť