Obsah

Aktuality

12.06.2019

POZOR! čakajú nás vysoké teploty! 1

POZOR! čakajú nás vysoké teploty!

SHMÚ vyhlásil na štvrtok 13. a piatok 14.júna výstrahu 2. stupňa pred teplotami. Výstraha 2. stupňa - Výskyt nebezpečného javu je v danej ročnej dobe a oblasti zriedkavý. Predpokladaná intenzita nebezpečného javu je v danej ročnej dobe a oblasti nadpriemerná a pravdepodobnosť spôsobenia škôd je vysoká. Jav predstavuje veľké nebezpečenstvo pre ľudské aktivity. Dbajte na pitný režim! http://www.shmu.sk/sk/?page=987&id=&d=1&jav=137&roll=#

Detail

03.06.2019

VÝZVA NA KOSENIE POZEMKOV A ODSTRAŇOVANIE BURÍN! 1

VÝZVA NA KOSENIE POZEMKOV A ODSTRAŇOVANIE BURÍN!

Vážení majitelia a užívatelia pozemkov, Obec Veľká Paka upozorňuje vlastníkov a užívateľov pozemkov na ich zákonnú povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na svojich pozemkoch. Nedodržiavaním týchto povinností sa majitelia neudržiavaných pozemkov dopúšťajú porušenia zákona na základe čoho im môže byť udelená pokuta. Vzhľadom na výskyt takto zanedbaných pozemkov v našej obci, Vás týmto v y z ý v a m e k odstráneniu nežiaduceho stavu. Takmer na každom z týchto zaburinených pozemkov nájdete invázne rastliny ako napr. ambróziu palinolistú, durman či topinambur, na ktoré sa vzťahujú prísne pravidlá pre zamedzovanie ich šírenia (§2 a §3 Vyhlášky č. 24/2003 Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – a jej novely č. 173/2011). Zákon č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá podľa - § 3 ods. l písmeno b) vlastníkom, nájomcom a správcom poľnohospodárskej pôdy povinnosť predchádzať výskytu a šíreniu burín na pozemkoch. V zmysle zákona č. 193/2005 Z. z. o rastlinolekárskej starostlivosti a zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny – je každý zo zákona povinný chrániť prirodzené funkcie poľnohospodárskej pôdy, ktorá je nezastupiteľnou zložkou životného prostredia. Aby sa zabránilo tomuto stavu, žiadame vlastníkov – nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych i ne-poľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie citovaných zákonných ustanovení a realizáciu opatrení proti rozširovaniu burín, inváznych rastlín a náletových drevín, čo spočíva najmä v pravidelnom udržiavaní pozemkov ich kosením v čase pred kvitnutím, ale aj v nasledujúcich mesiacoch, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín a škodcov. Žiadame občanov, ktorí vlastnia alebo užívajú pozemky a tieto sú zanedbané a zaburinené, aby tieto vyčistili v čo najkratšom termíne. Upozorňujeme vás, že Okresný úrad – Lesný a pozemkový odbor môže podľa § 25 zákona za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 EUR. Za nesplnenie takejto povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy, až do výšky 995 EUR. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe – podnikateľovi uloží pokutu od 166 EUR do 33 000 EUR. Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov pozemkov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske a ne-poľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.

Detail

03.06.2019

OZNAM! 1

OZNAM!

Zápach, ktorý je cítiť pár dní, podľa našich zistení pochádza z kalov Bioplynky, ktoré sa vyvážajú na polia v katastri obce Oľdza. Podľa vyjadrenia kompetentných vývoz bude prebiehať ešte pár dní a je v súlade s predpismi a legislatívou. Ospravedlňujú sa za vzniknuté komplikácie a žiadajú občanov o strpenie.

Detail

31.05.2019

DEŇ DETÍ. 1

DEŇ DETÍ.

Pozývame Vás na Deň detí dňa 1.6.2019 od 15:00 hod. na futbalovom ihrisku vo Veľkej Pake.

Detail

29.05.2019

SÚ

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že dňa 30.05.2019 stavebný úrad nebude mať stránkový deň .

Detail

Fotogaléria

14.06.2019

DEŇ DETÍ.

DEŇ DETÍ.

Ďakujeme všetkým sponzorom a spolu-usporiadateľom za pomoc pri organizovaní Dňa detí vo Veľkej Pake, ktorý opäť pritiahol veľa záujemcov. Za fotky ďakujeme Monike Szerda.

Detail

15.04.2019

JUBILANTI I. 2019.

JUBILANTI I. 2019.

Na obecnom úrade sme opäť blahoželali jubilantom našej obce. Prajeme im dodatočne všetko najlepšie, ale hlavne veľa zdravia! Za fotky ďakujeme Monike Szerda.

Detail

02.04.2019

Jarná brigáda.

Jarná brigáda.

V mene samosprávy obce mi dovoľte vysloviť veľkú vďaku všetkým zúčastneným na sobotňajšej brigáde, kde sa nám podarilo vyzbierať veľké množstvo odpadu. Samozrejme vďaka patrí aj spoločnostiam, ktoré poskytli materiálnu pomoc (ZOHŽO, Gulázsi s.r.o., SENTRANS s.r.o., PZ FALCO). Za fotky ďakujeme Monike Szerda. Ivan Seňan - starosta obce.

Detail

04.03.2019

Schodolez.

Schodolez.

Vďaka spoločnosti Velcon s.r.o. a Úradu komisárky pre osoby so zdravotným postihnutím naša obec obdržala schodolez, ktorý pomôže Miške zdolávať schody v ZŠ, ale aj iným osobám v našej obci, ktoré ho budú potrebovať. Ďakujeme!

Detail

04.03.2019

Ochutnávka zabíjačkových špecialít.

Ochutnávka zabíjačkových špecialít.

V spolupráci s FK Veľká Paka a OZ PRE PAKU - PAKÁÉRT.

Detail

Kalendár akcií