Obsah

Aktuality

16.09.2019

Stavebný úrad

Oznámenie

Oznamujeme Vám , že dňa 19.09.2019 stavebný úrad nebude mať stránkový deň .

Detail

12.09.2019

Pozvánka na zasadanie OZ. 1

Pozvánka na zasadanie OZ.

Zasadanie OZ sa uskutoční dňa 17.09.2019 o 18:00 hod. v kultúrnom dome vo Veľkej Pake. Pozvánku s programom nájdete v prílohe.

Detail

12.09.2019

Oznam o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov SAD a.s. 1

Oznam o možnosti pripomienkovania cestovných poriadkov SAD a.s.

Zmeny cestovných poriadkov verejnej pravidelnej prímestskej autobusovej dopravy na obdobie 2019/2020 - obecné úrady Trnavský samosprávny kraj (ďalej len TTSK) v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov je objednávateľom dopravných služieb vo verejnom záujme, za ktoré poskytuje dopravcom finančný príspevok na náhradu straty, ktorá vznikla poskytovaním zľavneného cestovného a zabezpečovaním dopravnej obslužnosti územného obvodu TTSK. Dovolíme si Vás upozorniť, že od 16.09.2019 do 30.09.2019 bude možné zasielať požiadavky a pripomienky obecných úradov a občanov na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov, do ktorých dopravca, zohľadní časové posuny vlakov a podľa možnosti zosúladí prestupy na jednotlivých prestupových uzloch. Platné cestovné poriadky sú zverejnené na internetových stránkach dopravcov zabezpečujúcich služby vo verejnom záujme. (viď. nižšie uvedené kontakty) Zároveň Vás žiadame o zabezpečenie informovanosti Vašich občanov o tejto skutočnosti všetkými dostupnými oznamovacími prostriedkami. Vaše požiadavky a požiadavky občanov zasielajte do 30.09.2018 e-mailom alebo písomne dopravcovi, ktorý zabezpečuje svojimi linkami dopravnú obslužnosť Vašej obce a na vedomie TTSK, odboru dopravnej politiky. Na požiadavky doručené po stanovenom termíne nebude prihliadnuté, nakoľko TTSK musí doručené pripomienky a požiadavky prerokovať s dopravcom, ten ich v prípade možnosti následne zapracuje do cestovných poriadkov, ktoré TTSK schváli a dopravca ich v zmysle zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov zverejní najneskôr 10 dní pred nadobudnutím ich platnosti na svojej webovej stránke na autobusových staniciach a zastávkach. TTSK Vás žiada o dôsledné zváženie Vašich požiadaviek a súčinnosť so zástupcami ostatných obcí vzájomným rokovaním, nakoľko každá linka zabezpečuje dopravné spojenie z viacerých obcí, výsledkom ktorého by malo byť zosúladenie jednotlivých požiadaviek a ich spoločná formulácia. V prípade zasielania protichodných požiadaviek bez diskusie a vzájomnej dohody, nie je možné takéto požiadavky zapracovať do nových cestovných poriadkov tak, aby splnili svoj účel. Nakoľko neustále narastá strata zo zabezpečovania dopravy s potrebou navyšovať finančné prostriedky v rozpočte TTSK na dopravu, zavedenie nového spoja je možné realizovať v prípade, že sa zástupcovia jednotlivých obcí na základe vzájomného rokovania dohodnú a budú na novozavedenom spoji, po odsúhlasení TTSK, uhrádzať vzniknutú stratu, prípadne jej časť spolufinancovaním. Uvítame návrhy zástupcov obcí, ktorí vedia identifikovať potrebu na prepravu cestujúcich, týkajúcu sa optimalizácie prevádzkovaných spojov (zrušenie spojov, ktoré sú málo využívané občanmi alebo presmerovaním existujúcich spojov). Adresy dopravcov zabezpečujúcich verejnú pravidelnú prímestskú autobusovú dopravu v Územnom obvode Trnavského samosprávneho kraja, na ktoré môžete zasielať Vaše požiadavky: SAD Dunajská Streda, a. s. Bratislavská cesta 918/2 929 13 Dunajská Streda https://www.sadds.sk/sk/cestovny poriadok e-mail: ladziansky@sadds.sk, zabezpečuje linky začínajúce trojčíslím 201 a 202

Detail

11.09.2019

Výzva na dodržiavanie zákona o poľovníctve! 1

Výzva na dodržiavanie zákona o poľovníctve!

Vyzývame občanov na dodržiavanie zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, kde sa podľa §24, ods. 3, okrem iného zakazuje: a) plašiť zver akýmkoľvek spôsobom okrem opatrení na zabránenie vzniku škôd spôsobených zverou alebo škôd na zveri a povolených spôsobov lovu alebo bežného obhospodarovania poľovného pozemku, b) spôsobovať zveri poranenie, stres, rušiť ju pri hniezdení alebo kladení mláďat a vykonávať činnosti, ktoré pôsobia na zver ako voľne žijúce živočíchy nepriaznivo, okrem bežného obhospodarovania poľovných pozemkov, poľovného revíru a lovu zveri povoleným spôsobom a protipovodňových opatrení, c) poškodzovať alebo ničiť poľovnícke zariadenia, d) voľný pohyb psa vo vzdialenosti väčšej ako 50 m od osoby, ktorá psa vedie; to sa nevzťahuje na služobných psov používaných podľa osobitných predpisov a poľovníckych psov pri výcviku a výkone poľovníctva. Pohyb osôb a pohyb psov je veľmi nebezpečný hlavne na neprehľadných miestach a dochádza tu aj k plašeniu zvery. Dôrazne Vás vyzývame, aj vo Vašom záujme, aby ste sa vyhýbali pohybu vo vyznačených poľovníckych revíroch. Ďakujeme za pochopenie! Obec Veľká Paka a Poľovnícke združenie FALCO.

Detail

26.08.2019

Voľba hlavného kontrolóra - Obec Mierovo. 1

Voľba hlavného kontrolóra - Obec Mierovo.

Obec Mierovo vyhlasuje voľbu hlavného kontrolóra. Viac informácií nájdete v prílohe.

Detail

Úradná tabuľa

Fotogaléria

23.08.2019

XV. DEŇ OBCE - NAGYPAKAI FALUNAP.

XV. DEŇ OBCE - NAGYPAKAI FALUNAP.

Dňa 17.08.2019 sa uskutočnil XV. Deň obce, ďakujeme všetkým zúčastneným a vystupujúcim! Augusztus 17.-én megrendezésre került a XV. Nagypakai falunap, köszönjük mindenkinek, aki eljött! Za fotky ďakujeme Monike Szerda. Fényképekért nagy köszönet jár Szerda Monikának!

Detail

08.07.2019

Vaskúti vendégváró vigasságok 2019.

Vaskúti vendégváró vigasságok 2019.

Delegácia našej obce sa prvý júlový víkend zúčastnila na obecných dňoch vo Vaskúte, našej družobnej obci. Ako stále, aj teraz nás čakalo srdečné privítanie. Ďakujeme za pozvanie! Nagypaka küldöttsége Vaskúti vendégváró vigasságokon vett részt július első hétvégéjén. Mint mindíg, szívélyes fogattatásban volt részünk. Köszönjük a meghívást!

Detail

03.07.2019

JUBILANTI II. 2019.

JUBILANTI II. 2019.

Na obecnom úrade sme opäť blahoželali jubilantom. Prajeme im dodatočne všetko najlepšie, ale hlavne veľa zdravia!

Detail

14.06.2019

DEŇ DETÍ.

DEŇ DETÍ.

Ďakujeme všetkým sponzorom a spolu-usporiadateľom za pomoc pri organizovaní Dňa detí vo Veľkej Pake, ktorý opäť pritiahol veľa záujemcov. Za fotky ďakujeme Monike Szerda.

Detail

15.04.2019

JUBILANTI I. 2019.

JUBILANTI I. 2019.

Na obecnom úrade sme opäť blahoželali jubilantom našej obce. Prajeme im dodatočne všetko najlepšie, ale hlavne veľa zdravia! Za fotky ďakujeme Monike Szerda.

Detail

Kalendár akcií