Obsah

Ako sa prihlásiť na trvalý pobyt v obci

Podľa zákona - Trvalým pobytom je pobyt v mieste stáleho bydliska občana. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v spoločnej domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v spoločnej domácnosti, pritom je však povinný za týchto občanov predložiť požadované doklady.
Za občanov mladších ako 15 rokov a za občanov zbavených spôsobilosti na právne úkony je povinný hlásiť trvalý pobyt ich zákonný zástupca, prípadne opatrovník.
Za ostatných občanov, ktorí pre svoj zdravotný stav nie sú schopní hlásiť trvalý pobyt bez mimoriadnych ťažkostí, môže túto povinnosť splniť nimi písomne splnomocnený zástupca.

Pri prihlasovaní je potrebné vypísať a podpísať tlačivá (tlačivá dostanete na obecnom úrade):

 • prihlasovací lístok
 • odhlasovací lístok
 • štatistické hlásenie o sťahovaní 

 

Potrebné doklady:

 • občiansky preukaz občana prihlasujúceho sa na TP
 • rodný list, ak ide o dieťa do 15 rokov
 • doklad o vlastníctve alebo spoluvlastníctve budovy (nie starší ako 3 mesiace)
 • písomné potvrdenie o súhlase s prihlásením občana na TP s osvedčeným podpisom vlastníka alebo všetkých spoluvlastníkov budovy. Toto potvrdenie sa nevyžaduje, ak ide o prihlásenie:

          - vlastníka alebo spoluvlastníka, alebo

          - občana, ktorý má zriadené vecné bremeno doživotného užívania nehnuteľnosti, alebo

          - manžela alebo nzaopatreného dieťaťa vlastníka, alebo

          - ak vlastník alebo všetci spoluvlastníci budovy potvrdia svojim podpisom na prihlasovacom

             lístku na TP súhlas s prihlásením občana na TP pred zamestnancom ohlasovne.

 

Ohlasovňa môže požiadať o predloženie ďalších dokladov:

 • u dieťaťa, rozhodnutie súdu o zverení do výchovy
 • doklad o rodnom čísle
 • oznámenie o uzavretí manželstva
 • platný cestovný doklad SR alebo osvedčenie o štátnom občianstve (nie staršie ako 3 mesiace)

 

Prihlásenie je možné aj za neprítomnosti vlastníkov, prihlasovaná osoba predloží ich úradne overené súhlasy.

Na požiadanie obec vydáva potvrdenie o trvalom pobyte. Za vydanie potvrdenia o pobyte sa vyberá správny poplatok.

 

Vybavuje:                    Matričný úrad, Obecný úrad vo Veľkej Pake
Kontakt:                       Katarína Lelkesová, tel. 031/5586705, matrika-uctovnictvo(zavinac)velkapaka.sk
Doba vybavenia:        na počkanie 
Poplatky:                     prihlásenie na trvalý pobyt - bez poplatku

 

Leták - prečo sa prihlásiť na trvalý pobyt v našej obci nájdete TU. (682.88 kB)