Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Veľká Paka
ObecVeľká Paka

Hlavný kontrolór

Mgr. Vojtech Ravasz, kontakt: kontrolor_obce@velkapaka.sk

Kontrolór obce

1) Hlavný kontrolór vykonáva kontrolu zákonnosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, ako aj s majetkom, ktorý obec užíva podľa osobitných predpisov, kontrola príjmov, výdavkov a finančných operácií obce, kontrolu vybavovania sťažností a petícií, kontrolu dodržiavania všeobecne záväzných právnych predpisov vrátane nariadení obce, kontrolu plnenia uznesení obecného zastupiteľstva, kontrolu dodržiavania interných predpisov obce a kontrolu  plnenia ďalších úloh ustanovených osobitnými predpismi Hlavného kontrolóra volí a odvoláva obecné zastupiteľstvo. Hlavný kontrolór je zamestnancom obce a ak tento zákon neustanovuje inak, vzťahujú sa na neho všetky práva a povinnosti ostatného vedúceho zamestnanca podľa osobitného predpisu.

2) Funkcia kontrolóra je nezlúčiteľná s výkonom funkcie poslanca obecného zastupiteľstva, starostu obce, člena orgánu právnickej osoby, ktorej zriaďovateľom alebo zakladateľom je obec, iného zamestnanca obce a inými funkciami podľa osobitných predpisov.

3) Hlavný kontrolór

a) vykonáva kontrolu v rozsahu ustanovení § 18d zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení,

b) predkladá obecnému zastupiteľstvu raz za šesť mesiacov návrh plánu kontrolnej činnosti, ktorý musí byť najneskôr 15 dní pred prerokovaním v zastupiteľstve zverejnený spôsobom v obci obvyklým,

c) vypracúva odborné stanoviská k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce pred jeho schválením v obecnom zastupiteľstve,

d) predkladá správu o výsledkoch kontroly priamo obecnému zastupiteľstvu na jeho najbližšom zasadnutí,

e) predkladá obecnému zastupiteľstvu najmenej raz ročne správu o kontrolnej činnosti, a to do 60 dní po uplynutí kalendárneho roku,

f) spolupracuje so štátnymi orgánmi vo veciach kontroly hospodárenia s prostriedkami pridelenými obci zo štátneho rozpočtu alebo zo štrukturálnych fondov Európskej únie,

g) vybavuje sťažnosti, ak tak ustanovuje osobitný zákon,

h) je povinný vykonať kontrolu, ak ho o to požiada obecné zastupiteľstvo,

i) plní ďalšie úlohy ustanovené osobitným zákonom.

4) Pri vykonávaní činností uvedených v ods. 3 tohto ustanovenia, kontrolór úzko spolupracuje s obecným úradom.

5) Hlavného kontrolóra volí obecné zastupiteľstvo na šesť rokov. Jeho funkčné obdobie sa začína dňom, ktorý je určený ako deň nástupu do práce.

6) Výkon funkcie kontrolóra sa končí:

a) vzdaním sa funkcie

b) odvolaním z funkcie

c) uplynutím jeho funkčného obdobia

d) smrťou alebo vyhlásením za mŕtveho

e) dňom nadobudnutia právoplatnosti rozsudku, ktorým bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony alebo ktorým bola jeho spôsobilosť na právne úkony obmedzenáf) dňom adobudnutiaprávoplatnosti rozsudku, ktorým bol odsúdený za úmyselný trestný čin alebo právoplatne odsúdený za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený

g) dňom, keď začal vykonávať funkciu nezlúčiteľnú s funkciou hlavného kontrolóra

7) Obecné zastupiteľstvo odvoláva kontrolóra z funkcie:

a) opakovane alebo zvlášť hrubým spôsobom poruší povinnosti zamestnanca alebo vedúceho zamestnanca

b) hrubo alebo opakovane zanedbáva povinnosti vyplývajúce z jeho funkcie a bol na to aspoň raz písomne upozornený obecným zastupiteľstvom

c) uvedie nepravdivý údaj v čestnom vyhlásení podávanom podľa § 18 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení alebo v údajoch o svojich majetkových pomeroch.Na odvolanie hlavného kontrolóra z funkcie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov

8) Hlavný kontrolór je povinný na požiadanie bezodkladne sprístupniť výsledky kontrol poslancom alebo starostovi.

9) Hlavný kontrolór je oprávnený nahliadať do dokladov, ako aj do iných dokumentov v rozsahu kontrolnej činnosti. Výsledky kontroly spolu s návrhmi na odstránenie zistených nedostatkov predkladá priamo obecnému zastupiteľstvu.

10) Hlavný kontrolór sa zúčastňuje na zasadnutiach obecného zastupiteľstva a obecnej rady s hlasom poradným; môže sa zúčastňovať aj na zasadnutiach komisií zriadených obecným zastupiteľstvom.

Plány kontrolnej činnosti

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 202,43 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 17,56 kB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 14,1 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2021.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,02 MB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2021.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,03 MB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2020.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 101,6 kB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2020.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,07 MB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2019.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,06 MB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 213,26 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2018.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,65 kB

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2018

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 211,97 kB

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 215,47 kB

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2017

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2017.PDF
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 860,06 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,36 kB

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016

Plán kontrolnej činnosti na II. polrok 2016.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 16,49 kB

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015

Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,61 kB

Plán kontrolnej činnosti na rok 2014

Plán kontrolnej činnosti na rok 2014.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 176,58 kB

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti na I.polrok 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 171,26 kB

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2013

Plán kontrolnej činnosti na II.polrok 2013.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 169,04 kB

Plán kontrolnej činnosti na rok 2012

Plán kontrolnej činnosti na rok 2012.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 175,25 kB
Zobrazené 1-20 z 55

Obec

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18
1
19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
1
1
1
2

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Zaujímavé odkazy

logo

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:193
TÝŽDEŇ:1362
CELKOM:1175294

Obec Veľká Paka Obec Veľká Paka Obec Veľká Paka Obec Veľká Paka