Obsah

Miesto na dočasné uloženie odpadu Malá Paka

 

Žiadame Vás, aby ste sa riadili pokynmi obsluhy!

 

Vyzývame Vás na dodržiavanie opatrení UVZ SR ohľadom COVID-19!


Kontaktná osoba :

p. Pavol Tabaj

telefón č. : 0910/614 580

 

Miesto na dočasné uloženie odpadu - Malá Paka.

Bežná prevádzka počas roka:

Streda 13:00 - 17:00 hod.
Sobota 08:00 - 12:00 hod.
   

 

Prevádzka počas zimného obdobia (1.11. - 31.3.) od 1.1.2023:

Streda 14:00 - 16:00 hod.
1. sobota v mesiaci 8:00 - 12:00 hod.

 

 

Na mieste na dočasné uloženie odpadu môžu fyzické osoby (s trvalým pobytom v obci, resp. po zaplatení dane za komunálne odpady) odovzdávať drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu v rozsahu triedeného zberu ustanovenom vo VZN č. 1/2016. Tu uložený odpad sa následne ukladá a dotrieďuje na skládke odpadov v Čukárskej Pake, čím sa prispieva k vyššej separácii odpadu.

Vývoz odpadu z iných obcí, ako aj odpad z podnikateľskej činnosti je prísne zakázaný!

Zákaz vývozu opotrebovaných pneumatík! Likvidáciu pneumatík zabezpečuje: https://www.eltma.sk/

V prípade potreby kontaktujte OcÚ na tel. č. 031/5586701.

 

Informácie ako separovať odpad v našej obci nájdete TU.

 

Informácia o drobnom stavebnom odpade.

VZN a cenník nájdete tu (doc. 35 kB)