Rovno na obsah Rovno na menu
Menu
Obec Veľká Paka
ObecVeľká Paka

Projekty

 • Obec Veľká Paka je členom MAS Agroprameň. Viac informácií o MAS nájdete na www.agropramen.sk
 • Projekty spolufinancované s EÚ - rekonštrukcia verejného osvetlenia. Dňa 24.11.2015 bolo zo strany SIEA odsúhlasené verejné obstarávanie, dňa 25.11.2015 sa po odsúhlasení OZ podpísala zmluva na dodávku a montáž verejného osvetlenia.
 • Publicitu nájdete tu ( .doc 138 kB)
 • Záznam z administratívnej kontroly ( .pdf 82 kB)
 • Projekt je úspešne dokončený.
 • Projek - dodanie a montáž infraštruktúry digitálneho kamerového systému, projekt bol schválený PPA. Dňa 26.11.2015 bola PPA schválená refundácia finančných prostriedkov. Vyhlásenie nájdete tu ( .jpes 389 kB)
 • Projekt prefinancovanie 12BJ. Dňa 27.11.2015 ŠFRB priznal obci Veľká Paka poskytnutie podpory na kúpu nájomných bytov vo výške 439.380€ čo je 70% z ceny, zvyšných 30% poskytne MDVRR SR formou dotácie. Oznámenie nájdete tu. ( .jpeg 269 kB)
 • Ku dňu 29.04.2016 je projekt úspešne ukončený a budova 12BJ prešla do vlastníctva obce.
 • Projekt výstavba peších komunikácií v obci Veľká Paka. Dňa 10.02.2016 bola podaná Žiadosť o NFP z PRV 2014-2020, podopatrenie 7.2 Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane do energie obnoviteľných zdrojov a úspor energie, aktivita 1 - výstavba chodníkov. Prehladnú situáciu nájdete tu ( .pdf 8 603 kB). PD k nahliadnutiu nájdete na OÚ vo Veľkej Pake - Žiadosť bola zamietnutá, ďalšia výzva nebola vyhlásená.
 • Projekt "EUROPE FOR CITIZENS"    Obec Veľká Paka sa zapojila do projektu "EUROPE FOR CITIZENS" (Európa pre občanov), v spolupráci so zahraničnými partnerskými obcami na usporiadanie viac dňového Dňa obce v roku 2016. Momentálne prebieha podanie do 2. kola súťaže. K úspešnosti projektu nám chýbal 1 bod! Momentálne prebieha podanie na rok 2017 - žiadosť zamietnutá
 • Projekt prístavba k šatniam na futbalovom ihrisku .Dňa 25.2.2016 bola na PPA zaslaná žiadosť o NFP na prístavbu k šatniam na futbalovom ihrisku - výzva bola zrušená!!!
 • Projekt úprava verejného priestranstva pred OÚ. Žiadosť zaslaná na PPA - Žiadosť bola zamietnutá.
 • Projekt Zníženie energetickej náročnosti verejných budov - Žiadosť bola zamietnutá.

2017

 • Environmentálny fond - Sanácia čiernej skládky v Malej Pake bola úspešne ukončená/prefinancovaná.
 • Environmentálny fond - 31.10.2017 boli podané žiadosti na rekonštrukciu prečerpávacej stanice v Čukárskej Pake a dobudovanie kanalizácie v Malej Pake - projekt bol úspešne ukončený a preplatený (obec prispela zo svojho rozpočtu 30.000€) - 2018.
 • PPA PRV 7.4 - 30.11.2017 boli podané žiadosti na Rekonštrukciu a dostavanie šatní a Sanáciu čiernej skládky v Čukárskej Pake - zamietnuté.

2018

 • SFZ - dňa 31.1.2018 bola podaná žiadosť na výstavbu tribún na futbalovom ihrisku - zamietnuté.
 • Úrad vlády - obec požiadala o dotáciu na výstavbu detského ihriska - zamietnuté.
 • Environmentálny fond - obec požiadala o dotáciu na elektromobil - zamietnuté.
 • Environmentálny fond - obec požiadala o dotáciu na mimoriadne závažnú environmentálnu situáciu (ATRAZÍN) - projekt bol úspešne ukončený a preplatený.
 • Environmentálny fond - obec požiadala o dotáciu na zateplenie KD - zamietnuté - dodatočne schválené - projekt ukončený.
 • MK SR - obec požiadala o dotáciu na XIV. Deň obce - zamietnuté.
 • TTSK - obec požiadala o dotáciu na XIV: Deň obce - zamietnuté.
 • WiFi4EU - obec požiadala o dotáciu vo výške 15.000€ na vybudovanie Wifi bodov - schválené, pripravuje sa projekt - obec vrátila grant.
 • MV SR - obec požiadala o dotáciu na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice - zamietnuté.

2019

 • TTSK - obec požiadala o dotáciu na XV. Deň obce - zamietnuté.
 • Rekonštrukcia historickej budovy hasičskej zbrojnice (Čukárska Paka) – projekt uskutočnený z vlastných fin. prostriedkov 
 • Úrad vlády SR - obec požiadala o dotáciu na výmenu oplotenia okolo futb. ihriska - zamietnuté.
 • MF SR - obec podala žiadosť o dotáciu na obnovu domov smútku - dotácia schválená.
 • MV SR - obec podala žiadosť na poskytnutie dotácie na sveteľné spomaľovače (Veľká Paka, Čukárska Paka) - zamietnuté.
 • Interreg SK-HU - obec podá žiadosť o dotáciu s partnerskou obcou Péteri - žiadosť opätovne podaná - 9/2020 zamietnutá.
 • Environmentálny fond - obec podala žiadosti o dotácie v nasledovných oblastiach:
 • Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (Administratívna budova - pošta) - žiadosť schválená
 • Rozvoj odpadového hospodárstva a obehového hospodárstva z pohľadu odpadov - žiadosť nebola podporená
 • Ochrana ovzdušia (parky) - žiadosť schválená

2020

 • TTSK - žiadosť o dotáciu na organizovanie Dňa obce - TTSK zrušilo z dôvodu koronavírusu všetky žiadosti
 • MFSR - žiadosť o dotáciu na rekonštrukciu verejného rozhlasu - dotácie boli zrušené z dôvodu COVID-19
 • TTSK - obec požiadala TTSK o dotáciu na boj proti pandémii COVID-19 - dotácia schválená - 500€
 • Úrad podpredsedu vlády SR - obec podala žiadosť na obnovu nábytku v ubytovacom zariadení - žiadosť nebola podporená
 • MŠVVaŠ - Bola podaná žiadosť na zlepšenie vybavenia školskej jedálne - žiadosť nebola podporená
 • Environmentálny fond - bola podaná žiadosť o rozšírenie kanalizačnej siete vo Veľkej Pake - čžiadosť nebola podporená

2021

 • MŠVVaŠ - opätovne bola podaná žiadosť na zlepšenie vybavenia ŠJ - žiadosť opäť nebola podporená, obec prefinancovala vybavenie
 • Environmentálny fond -  žiadosť na zateplenie OcÚ - žiadosť nebola podporená
 • MPSVaR - žiadosť na rekonštrukciu detských ihrísk - žiadosť bola úspešná, dotácia 50.000€, realizácia v roku 2023
 • TTSK - žiadosť na organizovanie Dňa obce  - žiadosť nebola podporená
 • Rekonštrukcia cesty pri KD – cesta bola zrekonštruovaná z vlastných fin. prostriedkov
 • Chodník v Čukárskej Pake – chodník bol vybudovaný v spolupráci s developerom 
 • MIRRI - obec podala žiadosť o NFP v programe IROP na vybudovanie novej materskej školy - žiadosť o NFP bola schválená, výstavba v r. 2023. Informácie o projekte nájdete TU (423.46 kB)TU (463.53 kB).
 • Environmentálny fond - obec opätovne podala žiadosť na rozšírenie kanalizačnej siete vo Veľkej Pake - žiadosť nebola podporená
 • Environmentálny fond - obec podala žiadosť v rámci rozvoja odpadového a obehového hospodárstva - dotácia bola schválená (2022) - zakúpený bol traktor s technikou

2022

 • MAS Agroprameň - bola podaná žiadosť o príspevok na vybudovanie chodníka v Malej Pake smerom k cintorínu - žiadosť schválená - realizácia JAR 2023 - info o projekte - publicita (424.11 kB)
 • MAS Agroprameň - bola podaná žiadosť o príspevok na vybudovanie chodníka od fary k bývalému PD vo Veľkej Pake - žiadosť schválená - realizácia JAR 2023
 • Detské ihriská - pripravuje sa súťaž na vybudovanie detských ihrísk v Malej a Čukárskej Pake - realizácia prebehla koncom roku 2022
 • Šatne na futbalovom ihrisku - pripravuje sa súťaž na výstavbu a rekonštrukciu šatní - realizácia prebehla na jeseň 2022
 • TTSK - obec podala žiadosť o dotáciu na usporiadanie Športového Dňa detí - schválená dotácia - 500€
 • TTSK - obec podala žiadosť o grant na vybudovanie tribún na futb. ihrisku - žiadosť nebola podporená
 • SIEA - obec podala žiadosť o príspevok na vybudovanie tepelného čerpadla v ZŠ - NFP schválený - realizácia r. 2023 - publicita Typ: PDF dokument, Velkosť: 1.14 MB, projekt bol úspešne ukončený.
 • Pomník na mohyle v Čukárskej Pake – zreštaurovaný z vlastných fin. prostriedkov v lete 2022

2023

 • Environmentálny fond - opätovne bola podaná žiadosť na rozšírenie kanalizačnej siete vo Veľkej Pake - dotácia bola schválená - realizácia 2024
 • Environmentálny fond - opätovne bola podaná žiadosť na zateplenie OcÚ - dotácia bola schválená - realizácia 2024
 • Environmentálny fond - bola podaná žiadosť na techniku k traktoru - Žiadosť nebola podporená
 • TTSK - bola podaná žiadosť na usporiadanie Športového Dňa detí - žiadosť nebola podporená
 • TTSK - bola podaná žiadosť na usporiadanie XVII. Dňa obce - žiadosť bola schválená - 500€
 • Nadácia SPP - bola podaná žiadosť o grant na Deň detí - žiadosť nebola podporená
 • OBNOVA DEDINY - bola podaná žiadosť o dotáciu na obnovu kamenného kríža vo Veľkej pake - dotácia bola schválená - realizácia 2023 - publicita Typ: PDF dokument, Velkosť: 642.38 kB
 • MIRRI - bola podaná žiadosť o NFP na riešenie migračných výziev - žiadosť bola schválená - 52000€ - publicita (411.75 kB)
 • Fond na podporu športu - bola podaná žiadosť o príspevok na prístavbu šatní - žiadosť nebola podporená

2024

 • TTSK - bola podaná žiadosť na usporiadanie Športového Dňa detí 
 • TTSK - bola podaná žiadosť na usporiadanie XVIII. Dňa obce

O úspešnosti a stave projektov Vás budeme priebežne informovať.                               

Úrad

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5
1
6 7
8 9 10 11 12 13
1
14
15 16 17 18 19 20
1
21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie

Zaujímavé odkazy

logo

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.
Voľne k stiahnutiu:

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:1
DNES:53
TÝŽDEŇ:503
CELKOM:1163637

Obec Veľká Paka Obec Veľká Paka Obec Veľká Paka Obec Veľká Paka