Obsah

Späť

176/2017 Voľba návrhovej komisie

Uznesenie č. 176

 

 

Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej Pake:

 

v o l í

 

A/ predsedu návrhovej  komisie : Alenu Kosťovú

B/ členov komisie : Alexandra Hunku , Milana Žilinského

 

Počet prítomných poslancov : 6

 

Hlasovanie :

 za:  6

 proti :0

 zdržal sa : 0                                  

Vyvesené: 1. 6. 2017

Dátum zvesenia:

Zodpovedá: Rozália Správce Webu Gašpareková

Späť