Obsah

Návrh VZN č. 2/2019 o poplatku za rozvoj.

Typ: ostatné
Návrh VZN č. 2/2019 o poplatku za rozvoj. 1Dôvodová správa :

Dňom 01.11.2016 nadobudol účinnosť zákon č. 447/2015 Z.z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov, podľa ktorého môže obec vyrubovať miestny poplatok za rozvoj. Tento zákon bol pozmenený zákonom č. 375/ 2016 Z. z., prijatým NR SR dňa 7. 12. 2016. Získané finančné prostriedky môžu byť použité výlučne na úhradu kapitálových výdavkov súvisiacich so stavbou vrátane vysporiadania pozemku na tento účel:

a) zariadenia starostlivosti o deti,
b) slúžiacou na poskytovanie sociálnych, športových a kultúrnych služieb,
c) sociálneho bývania,
d) školského zariadenia a zariadenia slúžiaceho na praktické vyučovanie,
e) zdravotníckeho zariadenia,
f) verejne prístupného parku, úpravou verejnej zelene,
g) miestnej komunikácie, chodníkov pre peších, parkovacích plôch a technickej infraštruktúry.

Samospráva obce má záujem na zdravom rozvoji obce. Keďže s rozvojom obce sa zvyšujú aj požiadavky obyvateľov na lepšiu infraštruktúru a občiansku vybavenosť, obec sa rozhodla zaviesť poplatok za rozvoj obce, aby tieto služby bola schopná zabezpečovať.

Prílohy

Vytvorené: 21. 11. 2019
Posledná aktualizácia: 21. 11. 2019 10:14
Autor: OcÚ Veľká Paka